AMAÇ:

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı;  Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından Eğitim çağındaki çocuklarımızın,  eğitim ve öğretimlerinin her aşamasında, Atatürk devrim ve ilkeleri doğrultusunda, kültürlü, görgülü, çağdaş, sosyal etkinlik becerilerini kazanmış kişiler olarak yetişmelerine destek sağlamak amacı ile verilecek karşılıksız burs ile çeşitli sosyal yardım faaliyetlerinin esas ve koşullarını belirlemektir.

KAPSAM:

MADDE 2: Bu yönetmelik amacına uygun olarak ilk, orta ve yüksek öğretim deki öğrencilere ve evrensel ölçütlerdeki güzel sanatlara yönelik “özel yeteneğe” sahip başarılı ancak eğitimini sürdürebilmesi için gelir durumu yeterli olmayan çocuklara sağlanacak, sosyal ve ekonomik desteklerin esaslarını kapsar.

DAYANAK:

MADDE 3: Bu yönetmelik Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Resmi Senedinin 3.3 fıkrasına dayanılarak çıkarılmıştır.

TEMEL İLKELER:

MADDE 4: ÇEV tarafından verilen öğrenci bursları karşılıksızdır. Burs verilen öğrencilerin Cumhuriyetimize ve Atatürk’ün laik, demokratik cumhuriyet ilkelerine sahip çıkacak düşünce sistemini benimsemelerini sağlamak, temel ilke ve hedeftir.

–           Öğrencilerde aksi bir tutum görüldüğünde burs ödemesine son verilir.
–           Burs alan öğrencilerimizin öğrenimlerini bitirdiklerinde ve meslek sahibi olmaları durumunda, olanakları ölçülerinde Vakıf’ın burs verdiği öğrencilere desteklerini
özendirmek temel amaçtır

HEDEF KİTLE:

MADDE 5: Burslar, ilk- orta ve yüksek öğretim deki öğrenciler ile yetenekleri ilgili akademik güzel sanat kurumlarınca belirlenmiş, güzel sanatlarda (resim, müzik, heykel v.b gibi) gelecek vaat eden genç yeteneklere verilir. Sosyal yardım faaliyetleri burs verilen gençlerin ihtiyaçları durumunda kendilerine yine karşılıksız yapılan ayni ve nakti yardımlardır.

BURSLARIN VERİLİŞİ:

MADDE 6: Burslar, başarı durumları okul idaresinden alınacak bir önceki yıla ait okul durumunu gösterir belge ile onaylanan ve maddi gereksinimi, müracaat edilen Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılacak inceleme sonunda saptanacak öğrencilere verilir.

–           Orta dereceli okullarda bir önceki sınıfı iyi- pekiyi derece ile geçmiş olmak, yüksek öğretim de,bir önceki yıla ait transkriptlerinde , 2 veya daha fazla ders den başarısız
olmamak şartı , burs verilmesi sırasında aranır. Özel durumlarda Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan öğrenci belirleme komisyonunun kendi değerlendirmelerini
yaparak hazırladığı rapor, Vakıf Yönetim Kurulunca değerlendirmeye alınır.
–           Özel yetenekli öğrencilere verilecek burslar, ilgili akademik kurumların “yeteneği” tespit ve tescil etmesinden sonra uygulamaya alınarak verilir.
–           Bursa istekli olanların sayısı, bu konudaki olanakları aşacak duruma geldiğinde, isteklilerin çalışkanlık, yetenek ve gereksinim durumları göz önüne alınarak yapılacak
öncelik sırasına göre burs verilme işlemi yapılır.

BURS ALACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER:

MADDE 7: Burs alma talebinde bulunan öğrencilerin;

–           Vakfın amaçlarına, Atatürk ilke ve devrimlerine uygun çağdaş yaşam tarzı içinde bulunmaları,
–           Ertelenmiş olsa dahi yüz kızartıcı bir suçtan kesinleştirilmiş bir ceza almamış Olmaları,
–           Okul yönetimince disiplin cezası almamış olmamaları, (Ancak söz konusu fiili bulunan öğrencilerin durumu Vakıf Yönetim Kurulunca karara bağlanır )
–           Vakıf ilke ve amaçlarına uymayan kurum ve kuruluşlara üye olmamaları, bu kuruluşlarda çalışmamış ve bu kuruluşlardan burs almamış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER:

MADDE 8: Burs talep eden öğrencilerden istenilen bilgi ve belgeler, Vakıf Yönetim Kurulunca kendi adına değerlendirme yapmak üzere görevlendirilecek olan yetkili kişiler tarafından incelenir ve Vakıf ilke ve amaçlarına yönelik değerlendirilmeleri yapılır. Bu değerlendirmeler sırasında görevli kişi veya kurul;

–           Başvuru yapan öğrencilerle yüz yüze görüşmeler yapar,
–           Bu görüşme ve değerlendirmeler; özel yetenekli öğrencilerle de yönetmeliğin – 7. maddesi çerçevesinde, kendileri ve ebeveynleri ile yapılır,
–           Yetkili kişi veya kurul, objektif kriterlere uygun değerlendirme ve kanaatlerini görüşmeler sonunda bir tutanak ile tespit eder,
–           Yetkili kişi veya kurul, yapılan inceleme ve görüşme sonunda oluşan kanaatlerini, ayrıca tutanağın ekinde olduğu bir “rapor” ile Vakıf Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim
Kurulu Kararı olmaksızın, hiçbir öğrenciye burs verilemez.
–           Burs başvurusunda bulunanlara, başvuru sonuçlarına ilişkin bilgi, Vakıf görevlilerince verilir.

BURSA İSTEKLİ ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER:

MADDE 9:

Devam ettiği okuldan alınmış ve bir önceki ders yılına başarı durumunu gösteren belge ile birlikte,

 1. Öğrenci belgesi,
 2. Kimlik fotokopisi
 3. İkametgah belgesi.
 4. 2 (adet) vesikalık fotoğraf,
 5. Üniversite öğrencileri için, Cumhuriyet Savcılığından alınmış iyi hal kağıdı,
 6. Aile gelir belgesi,
 7. Vakıftan verilecek ve öğrencinin kendisi tarafından doldurulacak, “Burs Başvuru” formudur.

Burs Başvuru formunun eksiksiz doldurulması zorunludur.

 

BURSLARIN KESİLMESİ:

MADDE 10: Öğrenci Bursları;

 1. Öğrencinin okulu bitirmesi, bir üst okula devam etmemesi veya okuldan ayrılması,
 2. Öğrenim durumunda büyük bir gerileme olması, sene sonunda 2 dersten fazla zayıf getirmesi veya sınıfta kalması,  Yüksek öğrenim için önceki dönemlerden üç ve daha çok dersi kalan öğrenciler, sınıfını geçmemiş gibi değerlendirilir.
 3. Maddi durumunda okumasına yeterli gelişmeler olması,
 4. Burs başvurusu formundaki cevaplarında hakkında yapılan inceleme sonucunu etkileyecek şekilde farklılık bulunduğunun sonradan anlaşılması,
 5. Bu yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen hususların bursun devamı sırasında meydana gelmesi veya varlığının sonradan öğrenilmesi hallerinde, ilgilinin yazılı savunması alınarak, doğruluğunun saptanması durumunda sonlandırılır ve bursu kesilir.

( Talep edilen yazılı savunmanın 15 günlük süre içinde verilme zorunluluğu vardır.)

 1. ÇEV’den burs almaya hak kazanmış öğrenciler, ÇEV’in yapmış olduğu etkinliklere  ve bilgilendirme toplantılarına, katılmak zorundadırlar. Mazeretini resmi olarak belgelemeden katılmayan öğrencinin, o ayki öğrenim bursu kesilir.

ÖĞRENCİ BURSLARININ KAYNAKLARI:

MADDE 11:

 1. Şarta bağlı olmayan bağışlar,
 2. Bursa yönelik şartlı bağışlar,
 3. Mesleğe veya özel yeteneğe yönelik şartlı bağışlar,
 4. Kişiye yönelik şartlı bağışlar,

(Bu yönetmeliğin diğer hükümlerinde yer alan temel ilkelerine uyması halinde)

 1. Vakfın diğer gelirleri ve etkinlikleri yolundan elde edilecek mali kaynaklardan karşılanır.

(Vakfın yapmış olduğu etkinliklerden elde edilecek brüt gelirin % 25’e kadar oluşan miktarı, Vakıf Yönetim Kararı ile “örgün” eğitim alanında eğitim gören (ilk- orta ve yüksek öğretim) öğrencilerinin burs olanaklarında kullanılır.)

BURS BAĞIŞLARI VE KULLANILIŞ ŞEKİLLERİ:

MADDE 12: İlke olarak bursa yönelik şartlı bağışlar, öğrencilerin burs isteklerinin karşılanmasında kullanılır.

–           Mesleğe ve yeteneğe yönelik şartlı bağışlar, o mesleğin, yeteneğin alanında okumakta olan ve öğrenci bursu alabilme durumunda bulunanlara verilen burslar şeklinde
kullanılır.
–           Burs isteği verilecek burs adedinden fazla ise, öncelik sırası saptanarak ve kalan diğer burs istekleri,dikkate alınarak değerlendirilir,
–           Burs isteği şartlı olarak verilecek burs adedinden az ise artan burslar, o mesleğe en yakın meslek veya yetenek dalında okuyanlara aktarılır. (Tıp dalında yeterli istek
olmaması halinde, dişçilik,eczacılık; Güzel Sanatlar dalında, resim yerine müzik veya heykel gibi alanlardaki isteklerin karşılanması gibi)

BURSUN ÖDENME DURUMU:

MADDE 13: Kişiye yönelik şartlı bağışlar bu yönetmeliğin diğer hükümlerine uyması halinde, aynen o kişiye ödenir. Şartlı bağışın kesilmesi halinde burs alanın durumu genel burs istekleri çerçevesinde düşünülerek değerlendirilir.

BURSUN ÖDENMESİ:

MADDE 14: Öğrenci bursları, “Başvuru Formunun” ekindeki belgelerle birlikte ÇEV’e verilmesinden itibaren makul bir süre içinde değerlendirilmesi yapılır. Burs ödemeleri, yaz tatili devresinde öğrenim yılı başından, öğrenim yılı içinde ise, “Başvuru Formunun” verildiği tarihten itibaren en geç 60 gün içinde başvurunun uygun görülmesi halinde ödenmeye başlanır. İşbu ödeme ÇEV burs fonunda yeterli ödeneğin bulunmasına bağlı olup, isteğin karşılanamaması halinde aynı süre içinde istekliye sözlü olarak bildirilir. Burs ödemeleri öğrenim yılına eşit dağılmış olarak aylık ödemeler şeklinde yapılır.

–           Öğrenci bursları, öğrencilerin banka hesaplarına ay içinde ödenir.

ÖĞRENCİNİN NİTELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK:

MADDE 15: Burs alan öğrencinin, eğitim ve mali durumunda meydana gelecek değişiklikleri en geç bir ay içinde yazılı olarak ÇEV’e bildirmek zorunluluğu vardır. Bu koşula uyulmaması ve durumun sonradan öğrenilmesi halinde, öğrenci hakkında bu yönetmeliğin 10.’uncu maddesi hükmü uygulanır.

BURSLARA UYGULANACAK İDARİ İŞLEMLER:

MADDE 16: Burs alan her öğrenci için ayrı bir dosya düzenlenir. Dosyalara takip eden numaralar verilir. Burs alan öğrenci ile ilgili her türlü işlem bu dosyalardan takip edilir.

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK:  

MADDE 17: İşbu Yönetmelik 17 (on yedi) maddeden ibaret olup, 2019- 2020 öğrenim yılından itibaren ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI (ÇEV) Yönetim Kurulu tarafından yürütülür ve uygulanır.

Daha çok çocuğumuzun bugünü güzel yaşaması ve güzel bir gelecek düşlemesi için destekte bulunarak, daha umutlu bir yarın hayalimize siz de ortak olabilirsiniz!